Logopedas

Logopedėmis lopšelyje-darželyje dirba

Kristina Žemaitienė Logopedė

Kontaktai Mobilusis +370 612 95307

El. paštas drevinukas1@gmail.com
El. paštas Rašyti

Greta Steponaitienė Logopedė

Kontaktai Mobilusis +370 633 77134

El. paštas drevinukas1@gmail.com
El. paštas Rašyti

Informacija

Lopšelyje-darželyje vaikų kalbos raidą stebi ir pagalbą teikia logopedė. Prioritetinis teikiamų logopedinių paslaugų tikslas yra užtikrinti savalaikę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kt. komunikacijos sutrikimų.

Teikiamų paslaugų turinys, pobūdis ir trukmė priklauso tiek nuo vaikų, tiek nuo jų šeimos narių poreikių: sudaromos sąlygos ir galimybės gauti individualią pagalbą. Vaikų kalbos ugdymo programos rengiamos kartu su tėvais, atsižvelgiant į jų pageidavimus ir galimybes padėti savo vaikui. Logopedinių pratybų trukmė ir pobūdis parenkami atsižvelgiant į vaiko gebėjimus, amžių ir asmenybės ypatybes. Kalbos ugdymas integruojamas į žaidybinę vaiko veiklą. Pratybų metu taikomi aktyvieji ir netradiciniai metodai, kūrybinio mąstymo ugdymo strategijos.

Logopedo funkcijos

  • Įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, išsiaiškina kalbos ir kt. komunikacijos sutrikimų pobūdį ir priežastis.
  • Teikia pagalbą vaikams, turintiems įvairių kalbos ir komunikacijos sutrikimų.
  • Padeda grupių pedagogams pritaikyti ugdymo(si) medžiagą ir priemones bei rengti individualias, modifikuotas ar adaptuotas bendrąsias ugdymo programas.
  • Veda grupinius, pogrupinius bei individualius užsiėmimus, atsižvelgiant į vaikų amžių, gebėjimus, sutrikimo pobūdį bei laipsnį.
  • Konsultuoja pedagogus, specialiųjų poreikių vaikų tėvus (globėjus) ugdymo organizavimo, kalbos ir kt. komunikacijos sutrikimų prevencijos bei jų šalinimo klausimais.
  • Šviečia lopšelio-darželio bendruomenę aktualiais vaikų kalbos raidos klausimais.

Logopedo pranešimai

  • Priėmimas į lopšelį-darželį
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokytojams
Žaidimai moko