Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Kauno lopšelio-darželio "Drevinukas" nuostatai 2024-05-16 10:44:55 293.92 KB
Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ metodinės tarybos nuostatai 2019 m. 2024-05-16 10:44:55 215.5 KB
Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ mokytojų tarybos nuostatai 2019 m. 2024-05-16 10:44:55 233 KB
Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2017 m. 2024-05-16 10:44:55 75.42 KB
Tvarkų aprašai
Potvarkis dėl konkurso komisijos Kauno lopšelio-darželio ,,Drevinukas“ vadovo pareigoms eiti sudarymo 2024-02-08 09:56:31 192.51 KB
Įsakymas dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2023-2024 mokslo metais 2024-02-08 09:56:31 3.73 MB
Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų siuntimo į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą, tvarkos aprašas 2023 m. 2024-02-08 09:56:31 303.18 KB
Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas 2023 m. 2024-02-08 09:56:31 142.36 KB
Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų siuntimo į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą, darbo grupės darbo reglamentas 2023 m. 2024-02-08 09:56:31 128.96 KB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2013 m. (suvestinė redakcija 2023-06-21 iki 2023-08-31) 2024-02-08 09:56:31 322.27 KB
Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas 2024-02-08 09:56:31 251.03 KB
Sprendimas dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. T- 454 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2023 m. 2024-02-08 09:56:31 122.56 KB
Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašas 2021 m. 2024-02-08 09:56:31 34.36 KB
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2022 m. 2024-02-08 09:56:31 137.38 KB
Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas 2019 m. 2024-02-08 09:56:31 152.17 KB
Vaikų maitinimo organizavimo Kauno lopšelyje-darželyje „Drevinukas“ tvarkos aprašas 2021 m. 2024-02-08 09:56:31 140.79 KB
Vaikų maitinimo organizavimo, vykdymo ir priežiūros Kauno miesto savivaldybės įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas 2021 m. 2024-02-08 09:56:31 311.2 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarka Kauno lopšelyje-darželyje „Drevinukas“ 2021 m. 2024-02-26 14:18:48 222.22 KB
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui tvarkos aprašas 2021 m. 2024-02-08 09:56:32 241 KB
Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą Įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo tvarka 2021 m. 2024-02-08 09:56:32 211.13 KB
Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas 2021 m. 2024-02-08 09:56:32 168 KB
Sprendimas dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. T- 454 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 m. 2024-02-08 09:56:32 24.89 KB
Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas 2021 m. 2024-02-08 09:56:32 34.96 KB
Nuotolinio ugdymo proceso organizavimo tvarka, priemonių planas ir susitarimai 2020 m. 2024-02-08 09:56:32 15.04 KB
Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas 2019 m. 2024-02-08 09:56:32 408.13 KB
Sprendimas dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2019 m. 2024-02-08 09:56:32 35.44 KB
Darbuotojų pareigų pažeidimų fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas 2019 m. 2024-02-08 09:56:32 78.77 KB
Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2024-02-08 09:56:32
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2018 m. 2024-02-08 09:56:32 79.92 KB
Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2018 m. 2024-02-08 09:56:32 214 KB
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija „Dėl keičiamo brandumo mokyklai vertinimo" 2018 m. 2024-02-08 09:56:32 485.24 KB
Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2015 m. 2024-02-08 09:56:32 169.5 KB
Vaikų atvedimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes ir išleidimo iš jų tvarkos aprašas 2012 m. 2024-02-08 09:56:32 21.6 KB
Taisyklės
Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2018 m. 2023-04-21 11:54:32 166.5 KB
Asmens duomenų tvarkymo Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ taisyklės 2018 m. 2023-04-21 11:54:15 175 KB
Darbo ir vidaus tvarkos taisyklės 2017 m. 2023-04-21 14:22:09 91.8 KB
Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ privatumo ir slapukų naudojimo taisyklės 2016 m. 2023-04-21 17:34:38 119.47 KB
Priėmimas į lopšelį-darželį
Potvarkis dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų siuntimo į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą 2024-01-21 14:43:25 127.1 KB
Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų siuntimo į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą, tvarkos aprašas 2023 m. 2024-02-08 09:56:31 303.18 KB
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija dėl sugrįžtančių į Lietuvą asmenų švietimo ir integracijos 2019 m. 2024-01-21 14:43:25 41.45 KB
Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų siuntimo į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą, darbo grupės darbo reglamentas 2023 m. 2024-02-08 09:56:31 128.96 KB
Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas 2018 m. gegužės 29 d. Nr. T-282 2024-01-21 14:43:25 30.52 KB
Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas 2024-02-08 09:56:31 251.03 KB
Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas 2019 m. 2024-02-08 09:56:31 152.17 KB
Formos
Pranešimas apie pažeidimą (pdf) 2023-04-20 13:04:55 356.9 KB
Pranešimas apie pažeidimą (docx) 2023-04-20 13:04:56 15.18 KB
Pareigybių aprašymai

  • Priėmimas į lopšelį-darželį
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokytojams
Žaidimai moko