Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Kauno lopšelio-darželio "Drevinukas" nuostatai 2024-05-16 10:44:55 293.92 KB
Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ metodinės tarybos nuostatai 2019 m. 2024-05-16 10:44:55 215.5 KB
Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ mokytojų tarybos nuostatai 2019 m. 2024-05-16 10:44:55 233 KB
Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2017 m. 2024-05-16 10:44:55 75.42 KB
Tvarkų aprašai
Potvarkis dėl konkurso komisijos Kauno lopšelio-darželio ,,Drevinukas“ vadovo pareigoms eiti sudarymo 2024-02-08 09:56:31 192.51 KB
Įsakymas dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2023-2024 mokslo metais 2024-02-08 09:56:31 3.73 MB
Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų siuntimo į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą, tvarkos aprašas 2023 m. 2024-02-08 09:56:31 303.18 KB
Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas 2023 m. 2024-02-08 09:56:31 142.36 KB
Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų siuntimo į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą, darbo grupės darbo reglamentas 2023 m. 2024-02-08 09:56:31 128.96 KB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2013 m. (suvestinė redakcija 2023-06-21 iki 2023-08-31) 2024-02-08 09:56:31 322.27 KB
Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas 2024-02-08 09:56:31 251.03 KB
Sprendimas dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. T- 454 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2023 m. 2024-02-08 09:56:31 122.56 KB
Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašas 2021 m. 2024-02-08 09:56:31 34.36 KB
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2022 m. 2024-02-08 09:56:31 137.38 KB
Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas 2019 m. 2024-02-08 09:56:31 152.17 KB
Vaikų maitinimo organizavimo Kauno lopšelyje-darželyje „Drevinukas“ tvarkos aprašas 2021 m. 2024-02-08 09:56:31 140.79 KB
Vaikų maitinimo organizavimo, vykdymo ir priežiūros Kauno miesto savivaldybės įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas 2021 m. 2024-02-08 09:56:31 311.2 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarka Kauno lopšelyje-darželyje „Drevinukas“ 2021 m. 2024-02-26 14:18:48 222.22 KB
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui tvarkos aprašas 2021 m. 2024-02-08 09:56:32 241 KB
Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą Įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo tvarka 2021 m. 2024-02-08 09:56:32 211.13 KB
Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas 2021 m. 2024-02-08 09:56:32 168 KB
Sprendimas dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. T- 454 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 m. 2024-02-08 09:56:32 24.89 KB
Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas 2021 m. 2024-02-08 09:56:32 34.96 KB
Nuotolinio ugdymo proceso organizavimo tvarka, priemonių planas ir susitarimai 2020 m. 2024-02-08 09:56:32 15.04 KB
Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas 2019 m. 2024-02-08 09:56:32 408.13 KB
Sprendimas dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2019 m. 2024-02-08 09:56:32 35.44 KB
Darbuotojų pareigų pažeidimų fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas 2019 m. 2024-02-08 09:56:32 78.77 KB
Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2024-02-08 09:56:32
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2018 m. 2024-02-08 09:56:32 79.92 KB
Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2018 m. 2024-02-08 09:56:32 214 KB
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija „Dėl keičiamo brandumo mokyklai vertinimo" 2018 m. 2024-02-08 09:56:32 485.24 KB
Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2015 m. 2024-02-08 09:56:32 169.5 KB
Vaikų atvedimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes ir išleidimo iš jų tvarkos aprašas 2012 m. 2024-02-08 09:56:32 21.6 KB
Taisyklės
Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2018 m. 2023-04-21 11:54:32 166.5 KB
Asmens duomenų tvarkymo Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ taisyklės 2018 m. 2023-04-21 11:54:15 175 KB
Darbo ir vidaus tvarkos taisyklės 2017 m. 2023-04-21 14:22:09 91.8 KB
Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ privatumo ir slapukų naudojimo taisyklės 2016 m. 2023-04-21 17:34:38 119.47 KB
Priėmimas į lopšelį-darželį
Potvarkis dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų siuntimo į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą 2024-01-21 14:43:25 127.1 KB
Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų siuntimo į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą, tvarkos aprašas 2023 m. 2024-02-08 09:56:31 303.18 KB
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija dėl sugrįžtančių į Lietuvą asmenų švietimo ir integracijos 2019 m. 2024-01-21 14:43:25 41.45 KB
Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų siuntimo į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą, darbo grupės darbo reglamentas 2023 m. 2024-02-08 09:56:31 128.96 KB
Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas 2018 m. gegužės 29 d. Nr. T-282 2024-01-21 14:43:25 30.52 KB
Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas 2024-02-08 09:56:31 251.03 KB
Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas 2019 m. 2024-02-08 09:56:31 152.17 KB
Formos
Pranešimas apie pažeidimą (pdf) 2023-04-20 13:04:55 356.9 KB
Pranešimas apie pažeidimą (docx) 2023-04-20 13:04:56 15.18 KB
Pareigybių aprašymai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Ugdymo programos
Kauno lopšelio-darželio ,,Drevinukas“ ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystės takeliu“ 2014 m. 2023-04-20 14:25:22 326.5 KB
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 2022 m. 2024-02-02 10:47:45 111.96 KB
Vaiko priimto į priešmokyklinio ugdymo grupę sutartis 2023-04-20 14:24:33 53.5 KB
Strateginiai planai
Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ 2022-2024 metų strateginis planas 2024-03-19 11:39:02 37.81 KB
Metiniai veiklos planai
Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ 2024 metų veiklos planas 2024-04-02 11:38:45 19.81 KB
Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ 2023 metų veiklos planas 2024-04-02 11:38:45 19.17 KB
Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ 2022 metų veiklos planas 2024-04-02 11:38:45 21.49 KB
Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ 2021 metų veiklos planas 2024-04-02 11:38:45 19.49 KB
Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ 2020 metų veiklos planas 2024-04-02 11:38:45 310 KB
Mėnesio veiklos planai
2024 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2024-05-16 12:10:33 1.35 MB
2024 m. kovo mėnesio veiklos planas 2024-05-16 12:10:33 1.68 MB
2024 m. vasario mėnesio veiklos planas 2024-05-16 12:10:33 2.03 MB
2024 m. sausio mėnesio veiklos planas 2024-05-16 12:10:33 1.48 MB
Metų renginių planai
2024 metų renginių planas 2024-02-07 22:40:06 1.22 MB
2023 metų renginių planas 2024-02-07 22:40:06 930.44 KB
2022 metų renginių planas 2024-02-07 22:40:06 0.98 MB
2021 metų renginių planas 2024-02-07 22:40:06 211.5 KB
Kiti planavimo dokumentai
Kauno lopšelio – darželio „Drevinukas” korupcijos prevencijos programa ir priemonių planas 2022-2024 metams 2024-02-26 14:23:02 20.11 KB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
Direktorės 2023 metų veiklos ataskaita 2024-02-26 14:06:10 35.47 KB
Direktorės 2022 metų veiklos ataskaita 2024-02-26 14:06:10 500.29 KB
Kitos ataskaitos
Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ 2021 metų veiklos plano vykdymo ataskaita 2023-04-21 14:49:39 65.33 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 14:02:38 0.97 MB
2023 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 14:02:38 535.32 KB
2023 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 14:02:38 535.71 KB
2023 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 14:02:38 535.54 KB
2022 m.
2022 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-08-30 14:18:28 855.88 KB
2022 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-08-30 14:18:28 551.93 KB
2022 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-08-30 14:18:28 593.82 KB
2022 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-08-30 14:18:28 3.6 MB
2021 m.
2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2023-04-21 16:57:19 931.16 KB
2021 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-04-21 16:57:27 1.17 MB
2021 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-04-21 16:57:34 1.19 MB
2021 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-04-21 16:57:42 541.71 KB
2020 m.
2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2023-04-21 16:59:02 1.26 MB
2020 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-04-21 16:59:18 519.61 KB
2020 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-04-21 16:59:29 650.46 KB
2020 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-04-21 16:59:46 492.45 KB
2019 m.
2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2023-04-21 16:59:57 1.13 MB
2019 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-04-21 17:00:03 1.18 MB
2019 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-04-21 17:00:12 1.18 MB
2019 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-04-21 17:00:26 1.33 MB
2018 m.
2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2023-04-21 17:00:32 595.74 KB
2018 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-04-21 17:00:38 1.61 MB
2018 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-04-21 17:00:46 1.43 MB
2018 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-04-21 17:00:57 1.59 MB
2017 m.
2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2023-04-21 17:10:11 6.37 MB
2017 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-04-21 17:10:13 1.59 MB
2017 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-04-21 17:10:14 4.29 MB
2017 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-04-21 17:10:17 1.6 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-04-24 11:30:33 1.05 MB
2023 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-04-24 11:30:33 1.12 MB
2023 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-04-24 11:30:33 1.32 MB
2023 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-04-24 11:30:33 1.29 MB
2022 m.
2022 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-04-21 16:01:40 1.32 MB
2022 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-04-21 16:01:41 1.1 MB
2022 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-04-21 16:01:41 5.35 MB
2022 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-04-21 16:01:42 3.86 MB
2021 m.
2021 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-04-21 16:18:03 1.22 MB
2021 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-04-21 16:18:10 1.76 MB
2021 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-04-21 16:18:16 2.11 MB
2021 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-04-21 16:18:51 1.04 MB
2020 m.
2020 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-04-21 16:19:06 1.16 MB
2020 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-04-21 16:19:14 1.62 MB
2020 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-04-21 16:19:25 2.15 MB
2020 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-04-21 16:19:41 960.01 KB
2019 m.
2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-04-21 16:20:00 1.94 MB
2019 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-04-21 16:20:07 1.73 MB
2019 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-04-21 16:20:13 2.63 MB
2019 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-04-21 16:20:23 1.65 MB
2018 m.
2018 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-04-21 16:20:37 4.81 MB
2018 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-04-21 16:20:47 1.89 MB
2018 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys  2023-04-21 16:20:56 2.39 MB
2018 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-04-21 16:21:02 2.5 MB
2017 m.
2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-04-21 16:28:36 2.4 MB
2017 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-04-21 16:28:54 3.49 MB
2017 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-04-21 16:29:09 7.66 MB
2017 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-04-21 16:29:23 3 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Vaikų maitinimo organizavimo Kauno lopšelyje-darželyje „Drevinukas“ tvarkos aprašas 2021 m. 2024-02-08 09:56:31 140.79 KB
Vaikų maitinimo organizavimo, vykdymo ir priežiūros Kauno miesto savivaldybės įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas 2021 m. 2024-02-08 09:56:31 311.2 KB
Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2024-02-08 09:56:32
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2018 m. 2024-02-08 09:56:32 79.92 KB
Maisto produktų tiekėjų sąrašas 2024-05-16 10:21:38 13.46 KB
Valgiaraštis
15 dienų valgiaraštis 1-3 metų amžiaus vaikams 2024-01-21 12:11:30 47.12 MB
15 dienų maitinimas 4-7 metų amžiaus vaikams 2024-01-21 12:11:30 6.16 MB
15 dienių valgiaraštis 4-7 m. (Priešmokykliniai) 2024-01-21 12:11:30 6.93 MB
15 dienių valgiaraštis 2024-01-21 12:11:30 38.61 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Kauno lopšelio – darželio „Drevinukas” korupcijos prevencijos programa ir priemonių planas 2022-2024 metams 2024-02-26 14:23:02 20.11 KB
Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2018 m. 2024-02-08 09:56:32 214 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Švietimo pagalbos vaikui teikimo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-04-19 18:01:48 162.89 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarka Kauno lopšelyje-darželyje „Drevinukas“ 2021 m. 2024-02-26 14:18:48 222.22 KB
Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą Įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo tvarka 2021 m. 2024-02-08 09:56:32 211.13 KB
Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas 2021 m. 2024-02-08 09:56:32 168 KB
Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2015 m. 2024-02-08 09:56:32 169.5 KB
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas
Lopšelio-darželio „Drevinukas“ vaiko gerovės komisijos 2021 metų veiklos planas 2023-04-19 18:06:31 218.5 KB
Individualios pagalbos ugdytiniui savirūpai teikimo planas 2021 m. 2023-04-19 18:06:31 225.5 KB
Vaiko gerovės komisijos 2019 metų veiklos planas 2023-04-19 18:06:31 230.5 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas 2021 m. 2024-02-08 09:56:32 34.96 KB
Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2018 m. 2023-04-21 11:54:32 166.5 KB
Asmens duomenų tvarkymo Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ taisyklės 2018 m. 2023-04-21 11:54:15 175 KB
Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ privatumo ir slapukų naudojimo taisyklės 2016 m. 2023-04-21 17:34:38 119.47 KB
Prevencinė veikla Atnaujinta Dydis
Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto Kauno lopšelyje-darželyje „Drevinukas“ prevencijos taisyklės 2022 m. 2023-04-20 13:59:31 47.73 KB
Krizių valdymo lopšelyje-darželyje Drevinukas“ tvarkos aprašas 2017 m. 2023-04-20 13:59:32 225 KB
Pasiekimų vertinimas Atnaujinta Dydis
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2022 m. 2024-02-08 09:56:31 137.38 KB
Ugdymo pasiekimai ir jų vertinimas 2023-04-20 14:44:07 209.28 KB
Savivalda Atnaujinta Dydis
Mokytojų taryba
Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ mokytojų tarybos nuostatai 2019 m. 2024-05-16 10:44:55 233 KB
Komisijos ir darbo grupės Atnaujinta Dydis
Metodinė taryba
Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ metodinės tarybos nuostatai 2019 m. 2024-05-16 10:44:55 215.5 KB
Pagalba mokiniams ir tėvams Atnaujinta Dydis
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas dėl tymų situacijos valdymo 2020 m. 2023-04-22 11:19:32 217.91 KB
Kauno departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyrius. Dėl atliktos periodinės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės 2019 m. 2023-04-22 11:19:32 3.54 MB
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas dėl ikimokyklinio amžiaus vaikų skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų gerinimo 2019 m. 2023-04-22 11:19:32 211.61 KB
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija spaudos tarnyba dėl informacinio plakato ir vaizdo klipo skiepų tema skaidos 2019 m. 2023-04-23 10:13:12 39.11 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarka Kauno lopšelyje-darželyje „Drevinukas“ 2021 m. 2024-02-26 14:18:48 222.22 KB
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras. Rekomendacijos ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, kaip apsaugoti vaikus nuo karščio poveikio 2018 m. 2023-04-23 10:19:19 197.76 KB
Socialinis pedagogas
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui tvarkos aprašas 2021 m. 2024-02-08 09:56:32 241 KB
Socialinio pedagogo veiklos planas 2022-23 m. 2023-04-20 16:30:13 248.52 KB
Vaikų atvedimas ir išleidimas iš įstaigos Atnaujinta Dydis
Vaikų atvedimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes ir išleidimo iš jų tvarkos aprašas 2012 m. 2024-02-08 09:56:32 21.6 KB
Nuotolinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Nuotolinio ugdymo proceso organizavimo tvarka, priemonių planas ir susitarimai 2020 m. 2024-02-08 09:56:32 15.04 KB
Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl vaikų, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, priežiūros, maitinimo ir nuotolinio mokymo paslaugų organizavimo pagal tėvų, įtėvių, globėjų kreipimusis. 2020-04-27 Nr. A-1375, Kaunas 2023-04-21 10:30:31 193.68 KB
Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministras sprendimas dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimui įstaigose 2020 m. 2023-04-21 10:29:26 147.46 KB
Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras įsakymas dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo 2020 m. 2023-04-21 10:29:27 228.6 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbo užmokestis, 2021 m. IV ketvirtis 2023-04-21 14:59:25 117.61 KB
Darbo užmokestis, 2020 m. IV ketvirtis 2023-04-21 14:59:26 296 KB
Darbo užmokestis, 2019 m. I ketvirtis 2023-04-21 14:59:26 247 KB
Ugdymo sąlygų tenkinimo lėšos Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. IV ketvirčio ugdymo sąlygų tenkinimo mokesčio lėšų panaudojimo ataskaita 2024-02-07 22:44:21 19.26 KB
2023 m. III ketvirčio ugdymo sąlygų tenkinimo mokesčio lėšų panaudojimo ataskaita 2024-02-07 22:44:21 17.87 KB
2023 m. II ketvirčio ugdymo sąlygų tenkinimo mokesčio lėšų panaudojimo ataskaita 2024-02-07 22:44:21 19.24 KB
2023 m. I ketvirčio ugdymo sąlygų tenkinimo mokesčio lėšų panaudojimo ataskaita 2024-02-07 22:44:21 143.44 KB
2022 m.
2022 m. IV ketvirčio ugdymo sąlygų tenkinimo mokesčio lėšų panaudojimo ataskaita 2023-04-21 18:37:00 139.8 KB
2022 m. III ketvirčio ugdymo sąlygų tenkinimo mokesčio lėšų panaudojimo ataskaita 2023-04-21 18:37:08 252.07 KB
2022 m. II ketvirčio ugdymo sąlygų tenkinimo mokesčio lėšų panaudojimo ataskaita 2023-04-21 18:37:31 132.59 KB
2022 m. I ketvirčio ugdymo sąlygų tenkinimo mokesčio lėšų panaudojimo ataskaita 2023-04-21 18:37:45 163.09 KB
2021 m.
2021 m. IV ketvirčio ugdymo sąlygų tenkinimo mokesčio lėšų panaudojimo ataskaita. 2023-04-21 18:37:54 504.64 KB
2021 m. III ketvirčio ugdymo sąlygų tenkinimo mokesčio lėšų panaudojimo ataskaita 2023-04-21 18:38:06 239.34 KB
2021 m. II ketvirčio ugdymo sąlygų tenkinimo mokesčio lėšų panaudojimo ataskaita 2023-04-21 18:38:14 180.76 KB
2021 m. I ketvirčio ugdymo sąlygų tenkinimo mokesčio lėšų panaudojimo ataskaita 2023-04-21 18:38:22 233.54 KB
2020 m.
2020 m. IV ketvirčio ugdymo sąlygų tenkinimo mokesčio lėšų panaudojimo ataskaita 2023-04-21 18:38:32 346.54 KB
2020 m. III ketvirčio ugdymo sąlygų tenkinimo mokesčio lėšų panaudojimo ataskaita 2023-04-21 18:38:40 290.35 KB
2020 m. II ketvirčio ugdymo sąlygų tenkinimo mokesčio lėšų panaudojimo ataskaita 2023-04-21 18:38:49 224.97 KB
2020 m. I ketvirčio ugdymo sąlygų tenkinimo mokesčio lėšų panaudojimo ataskaita 2023-04-21 18:39:14 40 KB
2019 m.
2019 m. IV ketvirčio ugdymo sąlygų tenkinimo mokesčio lėšų panaudojimo ataskaita 2023-04-21 18:39:23 297.04 KB
2019 m. III ketvirčio ugdymo sąlygų tenkinimo mokesčio lėšų panaudojimo ataskaita 2023-04-21 18:39:34 183.43 KB
2019 m. II ketvirčio ugdymo sąlygų tenkinimo mokesčio lėšų panaudojimo ataskaita 2023-04-21 18:39:54 253.63 KB
Paramos gavėjo metinė ataskaita 2023-04-21 18:43:00 391.02 KB
2019 m. I ketvirčio ugdymo sąlygų tenkinimo mokesčio lėšų panaudojimo ataskaita 2023-04-21 18:43:12 121.5 KB
2018 m.
2018 m. IV ketvirčio ugdymo sąlygų tenkinimo mokesčio lėšų panaudojimo ataskaita 2023-04-21 19:12:22 307.96 KB
2018 m. III ketvirčio ugdymo sąlygų tenkinimo mokesčio lėšų panaudojimo ataskaita 2023-04-21 19:12:22 139.49 KB
2018 m. II ketvirčio ugdymo sąlygų tenkinimo mokesčio lėšų panaudojimo ataskaita 2023-04-21 19:12:22 193.25 KB
2018 m. I ketvirčio ugdymo sąlygų tenkinimo mokesčio lėšų panaudojimo ataskaita 2023-04-21 19:12:22 131.06 KB
2017 m.
2017 m. IV ketvirčio ugdymo sąlygų tenkinimo mokesčio lėšų panaudojimo ataskaita 2023-04-21 18:54:49 186.9 KB
2017 m. III ketvirčio ugdymo sąlygų tenkinimo mokesčio lėšų panaudojimo ataskaita 2023-04-21 18:55:24 214.36 KB
2017 m. II ketvirčio ugdymo sąlygų tenkinimo mokesčio lėšų panaudojimo ataskaita 2023-04-21 18:58:07 191.24 KB
2017 m. I ketvirčio ugdymo sąlygų tenkinimo mokesčio lėšų panaudojimo ataskaita 2023-04-21 18:58:46 131.86 KB
2016 m.
2016 m. IV ketvirčio ugdymo sąlygų tenkinimo mokesčio lėšų panaudojimo ataskaita 2023-04-21 18:59:30 254.37 KB
2016 m. III ketvirčio ugdymo sąlygų tenkinimo mokesčio lėšų panaudojimo ataskaita 2023-04-21 19:00:15 204.32 KB
2016 m. II ketvirčio ugdymo sąlygų tenkinimo mokesčio lėšų panaudojimo ataskaita 2023-04-21 19:03:48 231.03 KB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ dalies veiklos ribojimo 2021 m. 2023-04-22 10:02:19 358.48 KB
Sprendimas dėl Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16d. sprendimo Nr. V-1487 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo 2023-04-22 10:02:19 173.56 KB
Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministras sprendimas dėl Covid-19 ligos (Koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimui įstaigose 2020 m. 2023-04-22 10:02:19 147.46 KB
Priešmokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 2022 m. 2024-02-02 10:47:45 111.96 KB
Priešmokyklinio ugdymo sutartis 2024-02-02 10:47:45 171 KB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2013 m. (suvestinė redakcija 2023-06-21 iki 2023-08-31) 2024-02-08 09:56:31 322.27 KB
Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašas 2021 m. 2024-02-08 09:56:31 34.36 KB