Lopšelio-darželio taryba

Lopšelio-darželio tarybos sudėtis 2023–2024 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Jolita Šuliauskienė, Mokytojų atstovė, meninio ugdymo mokytoja Pirmininkė
2. Rūta Anglickienė Mokytojų atstovė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
3. Rasa Kolesnikovienė Mokytojų atstovė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
4. Lina Prasauskienė Mokytojų atstovė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
5. Vilija Zalanskienė Mokytojų atstovė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
6. Natalija Baranauskienė Techninio personalo atstovė, virtuvės darbuotoja Narė
7. Laima Pranckevičienė Techninio personalo atstovė, mokytojos padėjėja Narė
8. Edita Rinkevičienė Techninio personalo atstovė, mokytojos padėjėja Narė
9. Giedrė Skarupskienė Tėvų atstovė Narė
10. Vilma Barauskienė Tėvų atstovė Narė
11. Karolina Jankauskienė Tėvų atstovė Narė

Įstaigos taryba - aukščiausioji Kauno lopšelio - darželio „Drevinukas“ savivaldos institucija, atstovaujanti vaikams, pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei.

Įstaigos tarybos funkcijos

 • Teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių.
 • Pritaria lopšelio-darželio strateginiam planui, lopšelio-darželio metiniam veiklos planui, lopšelio-darželio vidaus darbo tvarkos taisyklėms, kitiems lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems lopšelio-darželio direktoriaus.
 • Teikia lopšelio-darželio direktoriui siūlymus dėl lopšelio-darželio nuostatų pakeitimo ar papildymo, lopšelio-darželio vidaus struktūros tobulinimo.
 • Svarsto lopšelio-darželio lėšų naudojimo klausimus.
 • Išklauso lopšelio-darželio direktoriaus metinę veiklos ataskaitą ir teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui dėl lopšelio-darželio veiklos tobulinimo.
 • Teikia savininkui siūlymus dėl lopšelio-darželio materialinio aprūpinimo.
 • Svarsto kitų lopšelio-darželio savivaldos institucijų, tėvų (globėjų) ir lopšelio-darželio bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui.
 • teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio darbo tobulinimo, saugių vaikų ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant lopšelio-darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius.
 • Svarsto lopšelio-darželio direktoriaus teikiamus klausimus.
 • Priėmimas į lopšelį-darželį
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokytojams
Žaidimai moko