Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2023-2024 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos komisijoje

1.

Deimantė Kudirkienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pirmininkė

2.

Kristina Žemaitienė Logopedė Sekretorė

3.

Dovilė Steponavičienė psichologė Narė

4.

Jurgita Pūrė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Narė

5.

Kristina Šimkevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja; Narė

6.

Jolita Šuliauskienė Tėvų atstovė Narė

7.

Greta Steponaitienė Logopedė Narė

Informacija

Vaiko gerovės komisija - organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaikui ugdymo(si) aplinkos vaikui kūrimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Vaiko gerovės komisijos uždaviniai - organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaikui ugdymo(si) aplinkos vaikui kūrimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Vaiko gerovės tarybos funkcijos 

 1. Nustatyti lopšelio-darželio prevencinio darbo prioritetus ir kryptis, nagrinėti prevencinio darbo klausimus, ugdytinių adaptacijos problemas, ugdymosi sunkumų priežastis, saugios ugdymosi aplinkos lopšelyje-darželyje kūrimą.
 2. Atlikti vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų),  pirminį įvertinimą ir teikti siūlymų vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo  Lietuvos Respublikos švietimo ir moksloministro nustatyta tvarka.
 3. Organizuoti švietimo pagalbą vaikui, pedagogui ir vaiko atstovams pagal įstatymus.
 4. Aptarti individualaus darbo su vaiku planus, programas, būdus, metodus, tempą, teikti rkomendacijų su vaiku dirbančiam pedagogui.
 5. Konsultuoti tėvus (globėjus) ir teikti jiems pagalbą jų vaiko ugdymo klausimais.
 6. Konsultuoti vaikus, tėvus (globėjus), pedagogus dėl vaiko specifinių psichologinių problemų, elgesio ir emocijų sutrikimų, adaptacijos įstaigoje.
 7. Aprobuoti pedagogų parengtas individualias programas.
 8. Tvarkyti specialiųjų poreikių vaikų apskaitą lopšelyje-darželyje, nustatyti specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo prioritetus, optimalų pratybų skaičių vaikų, jų trukmę.
 9. Aprobuoti sutrikusios kalbos ir  komunikacijos vaikų sąrašą, teikti jį derinti Tarnybai ir lopšelio-darželio direktorei tvirtinti.
 10. Teikti  siūlymų direktorei dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo vaiko reikmenimis ir kt.) ugdytiniams teikimo.
 11. Analizuoti teikiamos švietimo pagalbos vaikui veiksmingumą, vaikų pasiekimų rezultatus, vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymą, smurto ir patyčių problematiką.
 12. Teikti rekomendacijų pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo.
 13. Teikti siūlymus lopšelio-darželio direktorei, lopšelio-darželio tarybai, moktojų tarybai dėl specialiųjų poreikių vaikų ugdymo organizavimo tobulinimo ir jų specialiųjų poreikių tenkinimo.
 14. Organizuoti krizės valdymo priemones, įvykus krizei lopšelyje-darželyje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą įstaigos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę įstaigos bendruomenės dalį.
 15. Bendradarbiauti su savivaldybės, apskrities tarnybų, Švietimo ir mokslo ministerijos pedagoginio psichologinio centro ar jo skyriaus specialistais.

Dokumentai

Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Švietimo pagalbos vaikui teikimo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-04-19 18:01:48 162.89 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarka Kauno lopšelyje-darželyje „Drevinukas“ 2021 m. 2024-02-26 14:18:48 222.22 KB
Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą Įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo tvarka 2021 m. 2024-02-08 09:56:32 211.13 KB
Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas 2021 m. 2024-02-08 09:56:32 168 KB
Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2015 m. 2024-02-08 09:56:32 169.5 KB
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas
Lopšelio-darželio „Drevinukas“ vaiko gerovės komisijos 2021 metų veiklos planas 2023-04-19 18:06:31 218.5 KB
Individualios pagalbos ugdytiniui savirūpai teikimo planas 2021 m. 2023-04-19 18:06:31 225.5 KB
Vaiko gerovės komisijos 2019 metų veiklos planas 2023-04-19 18:06:31 230.5 KB

 • Priėmimas į lopšelį-darželį
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokytojams
Žaidimai moko