Mokytojų taryba

Mokytojų tarybą sudaro

Nuolat veikianti lopšelio – darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio – darželio direktorius, visi lopšelyje – darželyje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Mokytojų tarybos funkcijos

 • Inicijuoja lopšelio-darželio kaitos procesus.
 • Formuluoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uždavinius.
 • Dalyvauja planuojant lopšelio-darželio ugdymo veiklą.
 • Svarsto veiklos ir ugdymo programų įgyvendinimą ir ugdymo rezultatus.
 • Aptaria praktinius švietimo reformos įgyvendinimo klausimus, praktinius pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, mokytojų pedagoginės ir dalykinės kompetencijos ugdymo galimybes.
 • Teikia lopšelio-darželio administracijai, mokytojų atestavimo komisijai siūlymus dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo.
 • Sprendžia kitus mokytojų profesinius ir bendruosius ugdymo klausimus.

Dokumentai

Mokytojų taryba Atnaujinta Dydis
Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ mokytojų tarybos nuostatai 2019 m. 2024-05-16 10:44:55 233 KB

 • Priėmimas į lopšelį-darželį
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokytojams
Žaidimai moko