Lopšelio-darželio uždaviniai

Uždaviniai

  1. Organizuoti įvairių poreikių vaikų kvalifikuotą ugdymą, atsižvelgiant į vaikų amžių, gebėjimus, poreikius ir interesus, lemiančius jo asmenybės vystymąsi.
  2. Saugoti ir stiprinti įvairių gebėjimų vaikų psichinę ir fizinę sveikatą, tenkinti žaidimo, judėjimo, saugumo, saviraiškos bei pažinimo jų poreikius.
  3. Sudaryti sąlygas perimti tautos kultūros pagrindus: kalbą, dorines, estetines nuostatas, vertybes, papročius, tradicijas ir kt., plėtojant bendradarbiavimo ryšius su kitomis institucijomis.
  4. Bendradarbiauti su šeima, organizuoti tėvų pedagoginį švietimą, užtikrinant sėkmingą vaiko ugdymąsi.
  5. Užtikrinti savalaikę, nenutrūkstamą, koordinuotą pagalbą 1,5 - 3 ir  3 - 6 metų amžiaus vaikams, jų šeimoms ir skleisti edukacinę patirtį Kauno mieste.
  • Priėmimas į lopšelį-darželį
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokytojams
Žaidimai moko