Socialinis pedagogas

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA
Svarbiausias socialinės pedagogės uždavinys - būti lopšelyje-darželyje konsultantu įvairiais su ugdytinio teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Socialine pedagoge lopšelyje-darželyje dirba

Tatjana Komskienė Socialinė pedagogė

Kontaktai Mobilusis +370 675 08359

El. paštas drevinukas1@gmail.com
El. paštas Rašyti

Informacija

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tikslas – padėti ugdytiniams adaptuotis lopšelyje-darželyje, užtikrinti jų saugumą, socialinę raidą, stiprinti pasitikėjimą savimi. Sudaryti prielaidas pozityviai socializacijai ir pilietinei brandai. Teikti socialinę paramą.

Socialinės pedagogės veikla

 • Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais įstaigoje dirbančiais specialistais.
 • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais klausimais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo, emocijų ir elgesio problemomis).
 • Dirba su šeima. Bendrauja su vaiko tėvais(globėjais), ieškodama galimybių bendromis jėgomis spręsti iškylančias problemines situacijas. Ieško ir taiko naujas darbo formas ugdant socialinius įgūdžius.
 • Bendradarbiauja su grupių mokytojomis, administracija, VTAT, socialinę pagalba teikiančiomis tarnybomis, sveikatos priežiūros ir kitomis institucijomis, sprendžiant vaikų socialines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.

Uždaviniai:

 1. Rinkti informaciją ir išsiaiškinti ugdytinių poreikius, socialines problemas.
 2. Tirti ir analizuoti aplinkos faktorius, turinčius neigiamos įtakos vaikų ugdymo(-si) procesui ir socializacijai.
 3. Teikti informaciją ir pagalbą tėvams (globėjams), auklėtojams sprendžiant įvairias vaikų elgesio ir socializacijos problemas.
 4. Padėti kurti saugią ir sveiką vaikų socializacijos aplinką.
 5. Bendradarbiauti su kitomis socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiomis tarnybomis, nevyriausybinėmis institucijomis.

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo būdai:

 1. Konsultavimas – vykdomas siekiant padėti spręsti ugdytiniams kylančias socialines pedagogines problemas, taikant įvairias konsultavimo formas ir būdus;
 2. Tiriamoji veikla – vykdoma siekiant išsiaiškinti ir įvertinti aplinkos poveikį ugdytiniams, nustatyti socialinės pagalbos galimybes;
 3. Prevencinė veikla – vykdoma siekiant išsiaiškinti saugią ugdymosi aplinką bei asmeninių, socialinių ir kitų bendrųjų kompetencijų ugdymąsi, taikant tikslingas priemones ir būdus;
 4. Tarpininkavimas – vykdomas siekiant padėti rasti tinkamiausius problemos sprendimo būdus, saugant ir ginant ugdytinių teises ir teisėtus interesus;
 5. Pagalbos tinklo kūrimas – vykdomas siekiant užtikrinti kompleksiškai teikiamos pagalbos ugdytiniui teikimą.

Dokumentai

Socialinis pedagogas Atnaujinta Dydis
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui tvarkos aprašas 2021 m. 2024-02-08 09:56:32 241 KB
Socialinio pedagogo veiklos planas 2022-23 m. 2023-04-20 16:30:13 248.52 KB

 • Priėmimas į lopšelį-darželį
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokytojams
Žaidimai moko